Onderstaande beleid wordt op uw schriftelijke verzoek kosteloos aan u

toegezonden. Onderstaand beleid is van toepassing op elke opdracht

aan en overeenkomst met Auto Legal.

 

1. De opdrachtgever moet daartoe bevoegd zijn en machtigt Auto Legal.

Een opdracht wordt alleen aanvaard als deze (rechtsgeldig) is gegeven door degene

aan wie de beschikking en/of naheffing is gericht. Is de beschikking en/of

naheffing gericht aan een rechtspersoon, dan dient de opdrachtgever uit eigen

beweging bewijsstukken te overleggen (zoals een KvK-uittreksel) waaruit diens

bevoegdheid blijkt. Tevens dient de volmacht voor ondernemers ingevuld en

ondertekend te worden. Het ondertekenen van deze volmacht machtigt Auto Legal

tot het voeren van de betreffende procedure.

 

2. Auto Legal heeft de regie

Auto Legal heeft de regie over de procedure en bepaalt derhalve zelfstandig op welke

gronden een beschikking en/of naheffing wordt aangevochten, welke

rechtsmiddelen wel of niet worden aangewend en wanneer de bezwaar- of

beroepsprocedure wordt beëindigd. Omdat Auto Legal in beginsel uitsluitend bij

succes een honorarium (vergoeding) zal ontvangen, wordt de procedure gevoerd op

de door Auto Legal aangegeven wijze. Kiest opdrachtgever ervoor om zelf het

bezwaar of beroep in te trekken, zich zonder toestemming van Auto Legal in de

procedure te mengen, zich door nog een gemachtigde te laten bijstaan en/of de

aan Auto Legal gegeven volmacht te herroepen, dan kan Auto Legal de gemaakte

kosten niet via het betreffende bestuursorgaan of de betreffende

publiekrechtelijke rechtspersoon vergoed krijgen en dient opdrachtgever de

gemaakte kosten aan Auto Legal te betalen op de hierna onder punt 3 genoemde

wijze.

 

3. Het aanvechten van een beschikking en/of naheffing is in beginsel per saldo

kosteloos.

Het door opdrachtgever aan Auto Legal verschuldigde honorarium is gelijk aan

het bedrag dat het betreffende bestuursorgaan of de betreffende publiekrechtelijke

rechtspersoon aan opdrachtgever vergoedt of moet vergoeden, waardoor de

rechtsbijstand per saldo volledig kosteloos is. Heeft Auto Legal geen succes

bij het aanvechten van de beschikking en/of naheffing, dan is opdrachtgever

niets aan Auto Legal verschuldigd. Trekt opdrachtgever evenwel het bezwaar of

beroep zelf in, mengt hij zich zonder toestemming van Auto Legal in de

procedure, laat hij (nog) een andere gemachtigde de beschikking en/of naheffing

aanvechten en/of herroept hij de aan Auto Legal gegeven volmacht, dan is

opdrachtgever aan Auto Legal een vergoeding verschuldigd volgens het Besluit

proceskosten bestuursrecht op basis van het aantal op dat moment door Auto

Legal verrichte proceshandelingen met wegingsfactor één, tenzij een hogere of

lagere wegingsfactor in die zaak gebruikelijk is. Die vergoeding moet

opdrachtgever binnen twee weken nadat deze door Auto Legal is vastgesteld

betalen.

 

4. De aansprakelijkheid van Auto Legal is beperkt

Aansprakelijkheid van Auto Legal voor schade is uitgesloten, tenzij de aansprakelijkheid een gevolg is van opzet of grove schuld van Auto Legal. De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen

van door Auto Legal ingeschakelde derden, zoals postbedrijven, is uitgesloten.

De aansprakelijkheid van Auto Legal is in elk geval beperkt tot ten hoogste het bedrag van de beschikkingen/of naheffing waar de betreffende overeenkomst op ziet.

5. Griffierecht

Griffierecht dient in Nederland vooraf worden betaald aan het gerecht waar de zaak dient.

De griffier zendt hiervoor een acceptgiro naar u toe. De kosten voor het griffierecht zijn

in beginsel voor uw eigen rekening. Als het griffierecht niet wordt betaald, zal uw zaak niet in

behandeling wordt genomen. Doorgaans zal het gerecht waar de zaak dient de procedure

niet-ontvankelijk verklaren indien het griffierecht niet tijdig is voldaan. Hierna komen alle rechten te vervallen. Bij een gegronde procedure is verweerder verplicht de kosten van het griffierecht te vergoeden. Meer over

griffierecht vindt u hier