Auto Legal

Volmacht NP


De ondergetekende:

  • De heer/mevrouw: wonende te hierna te noemen: volmachtgeefster;

machtigt hierbij tot één jaar na datum ondertekening:

  • Auto Legal (Postbus 2186,1000 CD Amsterdam), ter deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de juridische staf i.o.v. Auto Legal (kvk 88159019) kantoorhoudende te Noord Holland, zulks met de macht van indeplaatsstelling/substitutie, hierna te noemen: gevolmachtigde;

om:

  • volmachtgeefster te vertegenwoordigen in haar fiscale aangelegenheden, een en ander ter
    zake van het bezwaar / beroep / hoger beroep / inzake alle betalingen op aangiften, verzoeken om teruggaaf van BPM of naheffingsaanslagen inzake belasting van personenauto’s en motorrijwielen.
  • Daartoe al datgene te doen, te geven of te doen geven wat tot de onderhavige procedure behoort of gaat behoren, waaronder mede begrepen het mondeling (doen) toelichten van het onderhavige bezwaar en of beroep, het in dit kader voeren van overleg met de fiscale of gerechtelijke autoriteiten en het indienen van alle benodigde stukken, het aanwenden van rechtsmiddelen
  • Een en ander als gemachtigde namens volmachtgeefster.

Getekend op:

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Handtekening Certificaat
Naam document: Volmacht NP
lock iconUniek document-ID: 1e5bfcc91418961ccdffcda25bfebd17dd54c061
Tijdstempel Controle
March 26, 2024 11:07 am CESTVolmacht NP Geüpload door Auto Legal - jurist@autolegal.nl IP 82.172.136.231