01


Algemeen

Wat zijn jullie contactgegevens?

Ons mailadres is: jurist@autolegal.nl. Ons postadres is: Auto Legal, Postbus 2186, 1000 CD Amsterdam

Wat is jullie BTW nummer?

Ons BTW nummer is: 864522198B01

Kan ik jullie ook bellen?

Het beste zijn wij te bereiken via de mail. In uitzonderlijke gevallen én alleen op afspraak

kunt u ons bellen op: 06-84572584 (LET OP! hier zijn extra kosten mee gemoeid!!)

Is het mogelijk om langs te komen?

Ja. Echter wel op afspraak en in strikt noodzakelijke gevallen. Wij hebben hiervoor een locatie in Arnhem en Amsterdam.

(LET OP! Hier zijn extra kosten mee gemoeid!!)

02


Aanmelden

Binnen welke termijn moet ik mijn bezwaar aanmelden bij Auto Legal?

Om ervoor te zorgen dat uw bezwaar tijdig in behandeling

wordt genomen, dient u deze binnen een termijn van 6 weken na de dagtekening

van de naheffingsaanslag of binnen 6 weken na betaling op aangifte bij Auto

Legal aan te melden. Door deze termijn strikt aan te houden, kan Auto Legal

tijdig actie ondernemen om uw belangen te behartigen.

Begint Auto Legal al met de behandeling van mijn bezwaar voordat zij alle benodigde bescheiden hebben ontvangen?

Om uw zaak zo goed mogelijk te kunnen behartigen en een

optimaal resultaat te behalen, is het noodzakelijk dat Auto Legal beschikt over

alle relevante informatie. Daarom kan de behandeling van uw dossier pas van

start gaan op het moment dat alle gevraagde bescheiden door u zijn aangeleverd.

Op deze manier kan er een volledig beeld worden gevormd van uw situatie en kan

er gericht actie worden ondernomen. Upload tijdens uw aanvraag zoveel als mogelijk

documenten. Als u tijdens de procedure nieuwe documenten ontvangt,

kunt u deze gemakkelijk uploaden in uw digitale dossier of naar ons toe mailen.

Hoe werkt het met de volmacht en opdrachtbevestiging bij Auto Legal?

Het ondertekenen van een volmacht en opdrachtbevestiging is een essentiële stap in het proces van het uit handen geven van uw procedure aan Auto Legal.


  • Met de volmacht geeft u Auto Legal de bevoegdheid om namens u op te treden en uw belangen te vertegenwoordigen in uw procedure (art.2:1 lid 1 Awb). (NB: conform regelgeving mag een machtiging niet ouder zijn dan één jaar. Indien uw procedure langer duurt dan een jaar, ontvangt u van ons een verzoek tot het ondertekenen van een nieuwe machtiging).


  • De opdrachtbevestiging dient als een formele bevestiging dat u Auto Legal daadwerkelijk heeft ingeschakeld om u bij te staan in deze procedure. Deze opdrachtbevestiging ontvangt u per mail nadat uw betaling in goede orde is ontvangen. Beide documenten samen vormen de basis voor een succesvolle samenwerking tussen u en Auto Legal.
Welke documenten moet ik uploaden bij mijn aanvraag?
  • Kennisgeving naheffingsaanslag incl. bijlage met financiële basisgegevens
  • Onderzoek waardebepaling Domeinen Roerende Zaken (indien aanwezig)
  • Mededeling naheffingsaanslag
  • Naheffingsaanslag
  • Kopie aangifte BPM
  • Kopie taxatierapport bij aangifte
  • Alle correspondentie tussen u en de Belastingdienst v.v. (reparatienota's, informatieverzoek)
  • Kopie uittreksel KvK (indien u ondernemer bent, niet ouder dan een half jaar)
Kan ik van Auto Legal een kopie verwachten van de ontvangstbevestiging die de Belastingdienst stuurt na indiening van mijn bezwaar?

U vindt deze bevestiging (en andere documenten) in uw digitale dossier.

03


Procedure

Hoe wordt ik door Auto Legal op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn procedure?

Als er belangrijke zaken in uw dossier wijzigen, stellen wij u direct op de hoogte. Om de werklast overzichtelijk te houden, stellen wij u niet continue op de hoogte. Wel kunt u documenten/handelingen bekijken in uw digitale dossier.

Waarom voldoet Auto Legal de verschuldigde griffierechten niet namens mij?

Wanneer uw bezwaar door de Belastingdienst wordt afgewezen en Auto Legal in beroep gaat bij de Rechtbank, dan bent u als cliënt wettelijk verplicht zelf de griffierechten voor deze procedure te voldoen. Het is Auto Legal wettelijk niet toegestaan om deze kosten voor u te voldoen. De reden hiervoor is dat de griffierechten gezien worden als een noodzakelijke bijdrage van de burger om toegang te krijgen tot de rechter en dat hier geen commerciële dienstverlening tussen mag zitten. U ontvangt voor deze griffierechten een aparte nota van de rechtspraak. Het is belangrijk dat u deze nota tijdig en volledig betaalt. Doet u dit niet, is de uw zaak per definitie verloren. Het versturen van deze nota gaat geheel buiten Auto Legal om. Wij weten ook niet wanneer u deze nota zal ontvangen.

Informeert Auto Legal mij over de zittingsdatum wanneer mijn zaak voorkomt bij de Rechtbank of het Gerechtshof?

In beginsel behoort dit niet tot onze standaard werkwijze. Mocht u hier behoefte aan hebben, geeft u dit dan tijdig aan.

Op welke grond maakt Auto Legal aanspraak op de helft van een eventuele aan mij toegekende schadevergoeding?

Auto Legal hanteert als uitgangspunt dat successen die in het kader van de bezwaarprocedure worden behaald, het resultaat zijn van een gezamenlijke inspanning. Als blijk van waardering voor de expertise en inzet van Auto Legal is het daarom gebruikelijk dat een eventueel toegekende schadevergoeding, zoals bijvoorbeeld een dwangsom, gelijkelijk wordt verdeeld tussen u en Auto Legal (zgn. succes fee). Door op deze wijze succesvol samen te werken, wordt u ontzorgd en ontvangt Auto Legal een vergoeding die recht doet aan de geleverde diensten.

Kan Auto Legal mij een indicatie geven van de slagingskans van mijn bezwaar- of beroepsprocedure?

Hoewel Auto Legal een grote expertise heeft op het gebied van bezwaar- en beroepsprocedures rondom de BPM, zijn zij terughoudend in het afgeven van succespercentages of andere indicaties van de slagingskans in individuele zaken. De praktijk wijst uit dat iedere casus uniek is en dat de uitkomst afhankelijk is van een veelheid aan factoren. Om u niet te confronteren met onrealistische verwachtingen, acht Auto Legal het verstandig om op voorhand geen uitspraken te doen over de haalbaarheid. Uiteraard zal Auto Legal te allen tijde streven naar het maximale resultaat in uw zaak.

Is het mogelijk om Auto Legal tussentijds te verzoeken de procedure stop te zetten?

Gedurende de gehele bezwaar- en beroepsprocedure die Auto Legal voor u voert, behoudt u als cliënt de regie. Dat betekent dat u op ieder moment de mogelijkheid heeft om de procedure stop te zetten en Auto Legal te verzoeken geen verdere stappen te ondernemen, zoals het instellen van hoger beroep. Auto Legal zal uw verzoek te allen tijde respecteren. Wel is het goed

om u te realiseren dat dit betekent dat u mogelijk niet het optimale resultaat behaalt en dat reeds gemaakte kosten mogelijk niet worden vergoed. Uw contactpersoon bij Auto Legal kan u adviseren over de consequenties, zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen. Auto Legal behoudt zich tevens het recht om -wegens ons moverende redenen- de procedure stop te zetten.

04


Abonnementen

Wat is het nut van een juridisch abonnement zoals Auto Legal deze aanbiedt.

Als u een ondernemer bent en u voert geregeld voertuigen in, bestaat de kans dat u vroeg of laat wordt geconfronteerd met een naheffing. Een juridisch abonnement is voor u dan voordeliger dan het afnemen van een afzonderlijke dienst zoals bezwaar en/of beroep.

Zijn er m.b.t. de abonnementen bepaalde voorwaarden?

Jazeker. Allereerst zijn onze abonnementen alleen beschikbaar voor ondernemers.

De overige (leverings)voorwaarden vindt u op deze pagina