01


Algemene info

Wat zijn jullie adres gegevens?

Auto Legal

Postbus 2186

1000 CD Amsterdam

Hebben jullie ook een e-mail?

Jazeker hebben wij die: jurist@autolegal.nl

Kan ik jullie ook bellen?

Zeker kan dat. Ons nummer is: +31684572584

Kan ik bij jullie op kantoor langskomen?

In principe is dit niet noodzakelijk en derhalve niet mogelijk. In zéér uitzonderlijke gevallen kan er op kantoor een afspraak gepland worden.

02


Abonnementen

Hoe betaal ik mijn abonnement?

Onze facturen worden maandelijks automatisch geïncasseerd. Hierbij maken wij gebruik van SEPA Incasso (Mollie). Bij het afsluiten van een abonnement geef je ons een machtiging, waarna de betalingen in het vervolg automatisch verlopen. Voor iedere succesvolle incasso ontvang je een aparte factuur.

Wat is de looptijd en de opzegtermijn?

De looptijd van al onze abonnementen is standaard één jaar. Wij bieden één maand voor het aflopen van het contract de mogelijkheid tot opzeggen. Niet (of niet binnen deze termijn) opgezegde abonnementen worden automatisch (stilzwijgend) verlengd.

Kan ik mijn abonnement tussentijds wijzigen?

Iedere maand is het mogelijk om je abonnement te verhogen of te verlagen. Deze wijziging wordt doorgevoerd aan het begin van de

eerstvolgende maand. Neem hierover contact op met onze klantenservice.

Wat gebeurt er met items die ik in een maand niet verwerk?

Heb je een rustige maand en verwerk je niet alle items (bezwaar, beroep, etc.) die je beschikbaar hebt in je abonnement, dan komen

deze overgebleven items te vervallen. Het is helaas niet mogelijk om overgebleven items mee te nemen naar de volgende maanden.

Mag ik meer items verwerken dan in mijn abonnement beschikbaar zijn?

Ja, dat mag. Op het moment dat je meer items (bezwaar, beroep, etc.)  verwerkt dan binnen het abonnement beschikbaar zijn, rekenen we hiervoor de gemiddelde itemprijs binnen je abonnement.

Wat betekent gemiddelde itemprijs?

Wanneer je in een maand meer items (bezwaar, beroep, etc.)  verwerkt dan binnen het maandabonnement van jouw keuze beschikbaar zijn, worden deze items voor de gemiddelde prijs van jouw abonnement (maandtarief/aantal items binnen je abonnement) in rekening gebracht. Je ontvangt hiervoor een aparte factuur.

Heb ik zelf inzicht in mijn verbruik?

In je abonnementsoverzicht wat je van ons krijgt kun je je maandelijkse verbruik zien.

03


Algemene vragen over procedures

Kan ik een bezwaar of beroep wat door een andere partij is ingediend door jullie laten overnemen.

Dit behoort helaas niet tot de mogelijkheden.

Wat is de termijn waarbinnen ik mijn bezwaar moet aanmelden?

U dient uw bezwaar binnen 6 weken na de datum van de dagtekening van de naheffingsaanslag of binnen 6 weken na de datum waarop u heeft betaald op aangifte bij ons aan te melden.

Hoe werkt uitstel van betalen?

Namens u kunnen wij de Belastingdienst verzoeken om betalingsuitstel gedurende uw bezwaar /beroep tegen de naheffingsaanslag. In dat geval is het niet nodig de naheffing te voldoen tot er een beslissing is genomen over uw bezwaar/beroep. Let op: na de uiterste betaaldatum van de naheffingsaanslag kan er rente in rekening worden gebracht, tenzij de naheffing volledig wordt ingetrokken.

 

Een andere optie is het volledig betalen van de aanslag. In geval van een (deels) succesvolle procedure ontvangt u dan een terugbetaling (inclusief

rente) van de Belastingdienst.

LET OP! LET OP! LET OP!

Een verzoek tot uitstel van betaling wil niet zeggen dat dit verzoek automatisch wordt toegekend! Wij zullen alle rechtsmiddelen aanwenden, maar de belastingdienst heeft hierin het laatste woord!

Wat moet ik aanleveren?

• Kennisgeving naheffingsaanslag incl. bijlage met financiële basisgegevens

• Onderzoek waardebepaling Domeinen Roerende Zaken (indien aanwezig)

• Mededeling naheffingsaanslag

• Naheffingsaanslag

• Kopie aangifte BPM

• Kopie taxatierapport bij aangifte

• Alle correspondentie tussen u en de Belastingdienst v.v. (reparatienota's, informatieverzoek)

• Kopie uittreksel KvK (indien u ondernemer bent, niet ouder dan een half jaar)

Krijg ik een bevestiging zodra mijn dossier compleet is en in behandeling is genomen?

Nee, u ontvangt er geen bevestiging van dat uw dossier compleet is en daadwerkelijk in behandeling is genomen. U krijgt alleen bericht als uw dossier niet door ons wordt geaccepteerd of als uw dossier niet compleet is en/of niet in goede orde is ontvangen.

Wordt mijn dossier in behandeling als de gevraagde bescheiden nog niet (volledig) zijn ontvangen?

Indien de machtiging en opdrachtbevestiging ontbreekt wordt uw dossier niet in behandeling genomen. Indien andere zaken ontbreken, wordt u verzocht deze aan te leveren.

Waarom moet ik een volmacht tekenen ?

Met het ondertekenen van de volmacht geeft u ons de bevoegdheid om u te vertegenwoordigen en namens u op te treden. De opdrachtbevestiging is ter bevestiging dat u daadwerkelijk opdracht heeft gegeven aan Auto Legal BV 

Waarom ontvang ik geen kopie van de ontvangstbevestiging van mijn bezwaar van de Belastingdienst?

Het behoort niet tot de standaardprocedure om de ontvangstbevestiging van uw bezwaar door de Belastingdienst aan u door te sturen. U vindt deze ontvangstbevestiging wel in uw digitale dossier.

De Belastingdienst (de inspecteur) heeft mij benaderd inzake het ingediende bezwaar. Is dit gebruikelijk?

Het is de inspecteur niet toegestaan om contact met u op te nemen over uw zaak, nadat u ons heeft gemachtigd als uw vertegenwoordiger in de procedure. De inspecteur is wettelijk verplicht zich tot de gemachtigde (Auto Legal) te wenden. Zelf bent u natuurlijk altijd vrij contact op te nemen met de inspecteur over uw zaak/de voortgang ervan. Belangrijk hierbij is wel dat u absoluut géén afspraken met de inspecteur over uw bezwaar of beroep maakt zonder overleg met ons.

Word ik op de hoogte gehouden van de voortgang van mijn procedure?

Nee, wij houden u niet tussentijds op de hoogte van de voortgang van uw procedure. Wél krijgt u bericht als er een beslissing of uitspraak in uw zaak is genomen.

Wie betaalt bij een beroep de verschuldigde griffierechten?

U bent als cliënt zelf de wettelijk verschuldigde griffierechten voor de behandeling van uw beroep bij de Rechtbank verschuldigd. Wij betalen deze kosten niet voor u.

Zijn er consequenties als ik de griffierechten niet betaal?

Niet tijdige betaling van de griffiekosten leidt automatisch tot niet ontvankelijkheid. Hierdoor verliest u uw zaak.

Betaal ik deze griffierechten aan de Rechtbank betalen of aan Auto Legal?

De griffierechten voor de behandeling van uw beroep bij de Rechtbank dient u rechtstreeks aan de Rechtbank te voldoen. U onvangt van de Rechtbank hier een aparte brief over.

Word ik op de hoogte gesteld wanneer mijn zaak dient bij de Rechtbank of bij het Gerechtshof?

Nee, u wordt door ons niet standaard geïnformeerd over de datum waarop uw zaak dient bij de Rechtbank of het Gerechtshof. Indien wij van mening zijn dat uw aanwezigheid bij de bahndeling van uw zaak gewenst is, verneemt u dat tijdig van ons.

Verzorgen jullie ook cassatie?

Nee. Hiervoor verwijzen wij u door naar een van onze onze voorkeursadvocaten.

Kan ik jullie verzoeken een lopende procedure stop te zetten?

Ja, u kunt op elk moment aan ons het verzoek doen om een lopende bezwaar- of beroepsprocedure stop te zetten en/of geen hoger beroep in te stellen.

Hoe groot is de kans dat een ingediend bezwaar of beroep succesvol zal zijn?

Alle dossiers worden eerst door ons bestudeerd voordat deze in behandeling worden genomen. Bij voorbaat kansloze zaken worden niet aangenomen.

Hoe lang duurt het voordat ik een uitspraak van de Belastingdienst ontvang?

De Belastingdienst heeft zes maanden de tijd om te beslissen op uw bezwaar. Dit gerekend vanaf de datum van ontvangstbevestiging bezwaar of vanaf de dag dat u de BPM hebt betaald bij een bezwaar tegen de eigen aangifte. Soms laat de belastingdienst deze termijn toch verstrijken. Wij zullen in dat geval de Belastingdienst in gebreke stellen. Dit als bedoeld in de Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen.

Hoe lang duurt het ongeveer voordat ik een uitspraak van de Rechtbank kan verwachten?

Gemiddeld volgt zes weken na de zitting de uitspraak. Vaak komt het voor dat het de Rechtbank niet lukt om binnen die termijn uitspraak op beroep te doen. Er volgt dan een verdaging van de beslistermijn met nog eens zes weken. Heel soms volgt daarna nogmaals een verdaging van zes weken. De Rechtbank streeft ernaar om een zaak vanaf het begin van de bezwaarprocedure binnen twee jaar af te wikkelen.

Waarom maken jullie bij toekenning van een dwangsom of andere schadevergoeding, aanspraak op een gedeelte hiervan?

Het versturen van een ingebrekestelling behoort niet tot onze standaard werkzaamheden. Indien u uit hoofde van de dwangsom recht heeft op een vergoeding, maken wij aanspraak op (een gedeelte van) deze dwangsom.

04


Verdere info en nuttige links

Hoeveel griffiekosten moet ik betalen?

U betaalt als particulier €187,- en als onderneming €371,- aan griffiekosten.

(peildatum 1-1-2024)

Waar vind ik alle info over griffiekosten?

U vindt het volledige overzicht op de website van de Rechtspraak.

Klik hier om direct te worden doorgestuurd.

Welke wet en regelgeving is o.a. op mijn zaak van toepassing?

Op uw zaak is al dan niet de volgende wet en regelgeving van toepassing: