Leveringsvoorwaarden Auto Legal B.V.

 

Definities In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

- Auto Legal: Auto Legal B.V., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 88159019 ;

- Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of

bedrijf, die een overeenkomst heeft gesloten met Auto Legal;

- Abonnement: de overeengekomen dienstverlening zoals contractueel vastgelegd

tussen Auto Legal en klant.

 

Artikel 1 – Abonnementen

1.1 Auto Legal biedt de volgende abonnementen aan: Zakelijk 1, Zakelijk 2 en Zakelijk

Plus. Het Zakelijk Plus abonnement betreft maatwerk dat in overleg met klant

wordt overeengekomen.

1.2 Elk abonnement omvat een vooraf bepaald maximaal aantal diensten conform de

betreffende abonnementsvoorwaarden.

1.3 Niet gebruikte diensten kunnen niet worden meegenomen naar een volgende periode.

 

Artikel 2 – Extra diensten

2.1 Diensten boven het maximum van het overeengekomen abonnement, worden door Auto

Legal in rekening gebracht tegen de alsdan geldende stuksprijzen zoals vermeld

in de van toepassing zijnde abonnementsvoorwaarden.

 

Artikel 3 – Looptijd en beëindiging

3.1 Het abonnement wordt aangegaan voor de duur van één jaar en wordt daarna

stilzwijgend verlengd met telkens één jaar.  

3.2 Tussentijdse opzegging van het abonnement door klant gedurende de

contractperiode is niet mogelijk.

3.3 De overeenkomst kan uitsluitend tussentijds eindigen indien klant de resterende

contractperiode afkoopt door betaling van de totale abonnementsgelden over de

resterende contractmaanden.

3.4 Na stilzwijgende verlenging geldt voor beide partijen een opzegtermijn van één

maand.

 

 Artikel 4 – Betaling

4.1 Betaling vindt plaats middels automatische incasso door Auto Legal aan het

begin van de maand.

4.2 Bij stornering van de automatische incasso is klant de geldende wettelijke rente

verschuldigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.

4.3 Indien de automatische incasso niet met succes kan worden uitgevoerd, behoudt

Auto Legal zich het recht voor de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst

te ontbinden. De bepalingen omtrent tussentijdse afkoop zijn alsdan

onverminderd van toepassing.

 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid

5.1 Auto Legal zal bij de uitvoering van de dienstverlening de zorg van een goed

opdrachtnemer in acht nemen.

5.2 Auto Legal is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade welke het rechtstreeks

gevolg is van opzet of grove schuld van Auto Legal. De aansprakelijkheid is

beperkt tot het bedrag van de factuur.

 

Artikel 6 – Vertrouwelijkheid 

6.1 Auto Legal zal alle door klant aan haar verstrekte informatie vertrouwelijk

behandelen en uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de overeenkomst.

6.2 Auto Legal zal dossiers en correspondentie op zorgvuldige wijze opslaan en bewaren

conform vigerende privacywetgeving.