Volmacht BV

nader te noemen volachtgeefster, machtigt hierbij -tot wederopzegging- Auto Legal , ter deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de juridische staf i.o.v. Auto Legal kantoorhoudende te Noord Holland, zulks met de macht van indeplaatsstelling/substitutie, hierna te noemen: “gevolmachtigde” om

  • volmachtgeefster te vertegenwoordigen in haar fiscale aangelegenheden, een en ander ter zake van het bezwaar / beroep / hoger beroep inzake alle betalingen op aangiften,verzoeken om teruggaaf van BPM of naheffingsaanslagen inzake belasting van personenauto‚Äôs en motorrijwielen.
  • Daartoe al datgene te doen, te geven of te doen geven wat tot de onderhavige procedure behoort of gaat behoren, waaronder mede begrepen het mondeling (doen) toelichten van het onderhavige bezwaar en of beroep, het in dit kader voeren van overleg met de fiscale of gerechtelijke autoriteiten en het indienen van alle benodigde stukken, het aanwenden van rechtsmiddelen.
  • Een en ander als gemachtigde namens volmachtgeefster.