Auto Legal

Volmacht BV


  • De ondergetekende: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  gevestigd en kantoorhoudende te blijkens KvK wettelijk vertegenwoordigd door: hierna te noemen: volmachtgeefster;

machtigt hierbij tot één jaar na datum ondertekening:

  • Auto Legal (Postbus 2186,1000 CD Amsterdam), ter deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de juridische staf i.o.v. Auto Legal (kvk 88159019) kantoorhoudende te Noord Holland, zulks met de macht van indeplaatsstelling/substitutie, hierna te noemen: gevolmachtigde;

om:

  • volmachtgeefster te vertegenwoordigen in haar fiscale aangelegenheden, een en ander ter zake van het bezwaar / beroep / hoger beroep / inzake alle betalingen op aangiften, verzoeken om teruggaaf van BPM of naheffingsaanslagen inzake belasting van personenauto’s en motorrijwielen.
  • Daartoe al datgene te doen, te geven of te doen geven wat tot de onderhavige procedure behoort of gaat behoren, waaronder mede begrepen het mondeling (doen) toelichten van het onderhavige bezwaar en of beroep, het in dit kader voeren van overleg met de fiscale of gerechtelijke autoriteiten en het indienen van alle benodigde stukken, het aanwenden van rechtsmiddelen
  • Een en ander als gemachtigde namens volmachtgeefster

Getekend op: May 24, 2024

Leave this empty:

Signature arrow sign here


Handtekening Certificaat
Naam document: Volmacht BV
lock iconUniek document-ID: f70cda82709494e49abf8d5bac4fc855526dd5de
Tijdstempel Controle
March 26, 2024 7:14 am CESTVolmacht BV Geüpload door Auto Legal - jurist@autolegal.nl IP 82.172.136.231
March 26, 2024 10:13 am CESTBram Amine - jurist@autolegal.nl added by Auto Legal - jurist@autolegal.nl as a CC'd Recipient Ip: 82.172.136.231
March 27, 2024 12:04 pm CESTBram Amine - jurist@autolegal.nl toegevoegd door Auto Legal - jurist@autolegal.nl als CC'd ontvanger Ip: 82.172.136.231