DOORLOPENDE VOLMACHT AUTO LEGAL BV

Deze volmacht is alléén gebruiken als u een BV of NV bent. Bent u particulier of ZZP-er, gebruik dan deze volmacht.

nader te noemen volachtgeefster, machtigt hierbij -tot wederopzegging- Auto Legal , ter deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de juridische staf i.o.v. Auto Legal kantoorhoudende te Noord Holland, zulks met de macht van indeplaatsstelling/substitutie, hierna te noemen: "gevolmachtigde" om

  • volmachtgeefster te vertegenwoordigen in haar fiscale aangelegenheden, een en ander ter zake van het bezwaar / beroep / hoger beroep / cassatie inzake alle betalingen op aangiften,verzoeken om teruggaaf van BPM of naheffingsaanslagen inzake belasting van personenauto’s en motorrijwielen.
  • Daartoe al datgene te doen, te geven of te doen geven wat tot de onderhavige procedure behoort of gaat behoren, waaronder mede begrepen het mondeling (doen) toelichten van het onderhavige bezwaar en of beroep, het in dit kader voeren van overleg met de fiscale of gerechtelijke autoriteiten en het indienen van alle benodigde stukken, het aanwenden van rechtsmiddelen, alsmede namens volmachtgeefster (terug)betalingen in ontvangst te nemen.
  • Alle proceskostenvergoedingen die door de Belastingdienst worden uitbetaald in verband met bezwaar- / beroep- / hoger beroep- / cassatieprocedures, komen toe aan gevolmachtigde;
  • Een en ander als gemachtigde namens volmachtgeefster.

“Bij herhaaldelijk bellen, appen of mailen, stopt direct de samenwerking!”


Vervelende bejegening

Kosteloze dienstverlening is laagdrempelig. Helaas blijkt een lage drempel nogal eens te zorgen voor vervelende klanten. In zulke gevallen waarschuwen wij een keer. Hierna zeggen wij de samenwerking op.

Herhaaldelijk contact zoeken

Als er relevante ontwikkelingen zijn, hoort u dat van ons. Procedures kunnen lang duren en daar vaak naar vragen is not done!

Inmegen in de procedure

Tijdens de procedure hebben wij de regie. Als u ongevraagd en/of zonder overleg, handelingen verricht, zeggen wij direct de samenwerking op.

AutoLegal  © 2022 123